Notice: the WebSM website has not been updated since the beginning of 2018.

Web Survey Bibliography

Title The Effectiveness of CATI Method in the Survey “Structure of Agricultural Holdings”
Author Jakóbik, K., Ruta, G.
Year 2008
Access date 03.08.2009
Abstract

The subject of the lecture is the survey “Structure of agricultural holdings”, which was carried out with the use of the following methods: computer assisted telephone interviewing (CATI), face-to-face interviewing, the Internet self-interviewing and the postal interviewing. Data were collected on the report/ questionnaire “R-SGR The structure of agricultural holdings survey in June 2007”. The scope of the survey included agricultural holdings used by natural persons and by legal persons.

The paper presents basic rules, definitions and terms used in the survey, the sampling scheme and organization of the survey. The main part of the lecture brings up the comparison of applied methods of data collecting, evaluation of their effectiveness and completeness of the gained results.

Abstract - optional

Tematem referatu jest badanie struktury gospodarstw rolnych, które zostało przeprowadzone metodami wywiadu teleankieterskiego (CATI), bezpośredniego wywiadu ankieterskiego, samopisu internetowego oraz wywiadu pocztowego. Informacje zbierane były na sprawozdaniu/kwestionariuszu „R-SGR Badanie struktury gospodarstw rolnych w czerwcu 2007”. Omawiane badanie obejmowało gospodarstwa rolne osób fizycznych oraz gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W wystąpieniu omówione będą podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w badaniu, schemat losowania próby oraz organizacja badania. Zasadnicza część referatu poświęcona będzie porównaniu zastosowanych metod zbierania danych, ocenie ich skuteczności oraz kompletności uzyskanych wyników.

Access/Direct link

Conference homepage (abstract)

Year of publication2008
Bibliographic typeConferences, workshops, tutorials, presentations
Full text availabilityAvailable on request
Print

Web survey bibliography - The 5th Conference Survey Sampling in Economics and Social Research (1)